Bán Chi Liên

Vị thuốc Bán Chi Liên

Là loại cỏ đa niên thân 4 góc, bò ở gốc, mảnh ở ngọn, cao 0,15 – 0,20m. Lá mọc đối, lá trên không cuống, lá dưới có cuống mảnh, phiến lá hình trứng hẹp đến hình mũi mác, dài 1 – 2cm, toàn mép môi trên mang một cái khiên rụng sớm, môi dưới
Hotline 24H Mua Hang Online